ดีที่สุดของทั้งสองโลก: SDP ใน Global South

ดีที่สุดของทั้งสองโลก: SDP ใน Global South

กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในภาคใต้ทั่วโลกสามารถได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและจุดแข็งของทั้งโลกเหนือและใต้ เพื่อช่วยดำเนินโครงการและโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง มีการจัดการที่ดี ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุด ให้ผลกระทบที่ เป็นที่ต้องการ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการ Pro Sport Development (PSD) 

ในอินเดีย ซึ่งทำงานร่วมกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและเยาวชนชายขอบ ได้นำโดยทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลากหลาย ทีมงานของ PSD มีบุคคลจากทั้งโลกใต้และเหนือ ตลอดจนบุคคลที่มีประสบการณ์ในทั้งสองการตั้งค่า PSD ได้ใช้การผสมผสานความหลากหลายนี้เพื่อใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั้งทางใต้และทางเหนือ เพื่อให้มีผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อผู้รับผลประโยชน์ที่เราทำงานด้วยจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของโลกที่ PSD ใช้คือการพัฒนาโปรแกรม ผู้ฝึกงาน อาสาสมัคร และพนักงานจากทั่วโลกเหนือได้ช่วย PSD ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ รวมถึงโปรแกรมพลศึกษา หลังเลิกเรียน และโปรแกรมกีฬาชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ช่วยในการจัดเตรียมโปรแกรมและสื่อการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาโค้ชและผู้ฝึกสอนต่างๆ สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคุณภาพสูงสำหรับทั้งเยาวชน

และโค้ช และช่วยพัฒนาโค้ชที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ความยั่งยืนแก่โครงการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบด้านกีฬาของโปรแกรมได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ในภาคเหนือของโลกในการพัฒนาโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยทรัพยากรบุคคลของ PSD จากภาคใต้ทั่วโลกได้รวมบุคคลจากพื้นที่ชนบทและกึ่งเมืองในท้องถิ่นที่เราทำงานอยู่ ตลอดจนบุคคลที่มีการสัมผัสกับกีฬาและการพัฒนาทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ทั่วโลก ผู้มีความสามารถในท้องถิ่นเข้าใจถึงความต้องการของเยาวชนและชุมชนที่เราทำงานด้วย และโปรแกรมที่พัฒนามาอย่างดีไปใช้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลกระทบให้กับพวกเขา บุคคลที่มีประสบการณ์ในทั้งสองโลกมีส่วนสำคัญในการเชื่อมช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่จากทางเหนือและใต้ นอกจากนี้ พวกเขายังได้วางแนวทางให้ผู้ที่มาจากทางเหนือช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้

พวกเขาใช้เวลากับโปรแกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การผสมผสานของวัฒนธรรมและความคิดนี้ได้ปรับปรุงผลกระทบของโปรแกรมของเราอย่างมาก และให้โอกาสการเรียนรู้มากมายแก่บุคคลจากทั้งสองฝ่าย ขณะนี้ผู้ที่มาจากภาคใต้ทั่วโลกมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและสามารถทำงานเพื่อพัฒนาสิ่งเดียวกันได้ ผู้ที่มาจากภาคเหนือทั่วโลกได้เห็นความเป็นจริงแล้วและเข้าใจวิธีพัฒนาโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลกระทบและฝึกอบรมโค้ชชุมชนให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็น

มูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน